Prestigious places to enjoy one of our Turkish coffees